Publications

Protection of the rights of the buyer of housing units or single-family homes

Protection of the rights of the buyer of housing units or single-family homes


Commentary
Andrzej Burzak
Małgorzata Okoń
Piotr Pałka

September 2012

List of publications


  • A. Burzak, M. Dzięciołkiewicz, Opcje walutowe: kiedy i warto iść do sądu (Currency options: when is it worth going to court), Rzeczpospolita 2009 no. 90.
  • A. Burzak, Umowa o pośrednictwo, Cz. 1-2 (Agency agreement, pt 1-2), Przegląd Prawa Handlowego, 1992 no. 2, p. 14-19; no. 3 p.8-12.
  • A. Burzak, Charakter prawny przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu (legal nature of transformation of tenants' right to a premises), NP 1990 no. 4/6, p. 63-81.
  • P. Pałka, Kształtowanie się działalności spółdzielczej w wymiarze transgranicznym (Formation of cooperative activity in a cross-border dimension), (Societas Cooperativa Europaea), Rejent 2011, no. 11, p. 64-75.
  • P. Pałka, Pojęcie konsumenta i jego prawa w obrocie cywilnoprawnym (The notion of a consumer and his rights in civil law transactions), SKEF 2011, p. 102.
  • P. Pałka, Ochrona interesów konsumentów w Unii Europejskiej (tendencje rozwojowe) (Protection of consumer interests within the European Union (developmental tendencies)), PiW 2011, no. 50, p. 176-193.
  • P. Pałka, Leasing konsumencki - wybrane zagadnienia cywilnoprawne (Consumer leasing – selected civil law issues), PiW 2009, no. 45, p. 80-84.